De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR praat, denkt en beslist mee over alle beleidsterreinen die de school aangaan. De MR houdt zich onder andere bezig met: de schoolgids, het schoolplan, mogelijkheden om de communicatie met en naar ouders te optimaliseren, schooltijden, het vakantierooster enz. Zaken die besproken gaan worden kunt u steeds op de agenda van de vergaderingen terugvinden in Ouderportaal. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. 

Onze MR bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De directeur is als adviserend lid bij de MR-vergadering aanwezig. De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen ouders en leerkrachten naar het bestuur.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn? Geef dit dan van te voren aan via ons mailadres.
Heeft u als ouder een onderwerp m.b.t. beleidszaken, dan kunt u contact met ons opnemen door een van onderstaande leden aan te spreken, of per mail.

Ons mailadres:  Peelparel.MR@prodas.nl 
                         


Samenstelling:                                     

Oudergeleding:                                      Personeelsgeleding:
Ad Crommentuyn (voorzitter)                   Irma van Rijt-van Teeffelen
Helma Sonnemans (secretaris)                 Franca Boots